వ్యవసాయ భూమి క్రయపురోణి అగ్రిమెంట్

శెంటు ఒక్కింటికీ రూ. /-(అక్షరాలలో ) ఎకరాలు సుమారు గాగల జిరాయితీ ( మెట్టు/ పల్లం ) భూమికి క్రయపురోణి అగ్రిమెంట్


తేదీ: ని.

వ్రాయించుకున్నవారు : రాష్ట్రం, జిల్లా, మండలం, (గ్రామం/మున్సిపాలిటీ) డోర్ నెం./ఫ్లాట్ నెం., కాపురస్తులు గారి (భార్య/కుమారుడు/కుమార్తె) వయస్సు (ఆధార్ నెం. ) (పాన్ నెం. ) గారికివ్రాయించియిచ్చినవారు : రాష్ట్రం, జిల్లా, మండలం, (గ్రామం/మున్సిపాలిటీ) డోర్ నెం./ఫ్లాట్ నెం., కాపురస్తులు గారి (భార్య/కుమారుడు/కుమార్తె) వయస్సు (ఆధార్ నెం. ) (పాన్ నెం. ) వ్రాయించి యిచ్చిన క్రయపురోణి అగ్రిమెంట్.

ఈ దిగువ వివరించిన ఆస్ధి నాకు/మాకు (వారసత్వముగా/క్రయములకముగా/గిఫ్ట్) దస్తావేజుగా, దస్తావేజు నెం. /, స.రి.కా. దఖలుపడి, నేటి వరకూ నా స్వాదీన హక్కు అనుభవములో గల జిరాయితీ మెట్టు/పల్లం భూమిని అందు నాకు గల సమస్త ఈజిమెంట్ హక్కులతోడనూ మీకు క్రయానికి ఇవ్వనిర్ణయించు కున్న క్రయధనం శెంటు ఒక్కింటికీ రూ. /-(అక్షరాలలో రూపాయలు) నిర్ణయించు కోవడమైనది ఇందుకు గానూ మీ వద్ద నుండీ ఈ రోజున అడ్వాన్సుగా (నగదు/చెక్కు) రూపేణ రూ. /-(అక్షరాలలో రూపాయలు) నాకు ఈ దిగువ సాక్షి సంతకం దార్లు ఎదుట ఈరోజున యిచ్చి నందున నా ముట్టినది. ఇoతట నుండి రోజులలోగా మీ, మా సమక్షంలో కొలతలు కొలిపించగా వచ్చిన జిరాయితీ విస్తీర్ణమునకు పై రేటు చొప్పునధర చెల్లించు కొనుటకు నిర్ణయం. సదరు క్రయాస్థికి సంబంధించిన యావత్తు రికార్డులు అనగా పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలు, 1B, అడంగలు కాపీలు వగైరాలు నేనే మీకు అందజేసిన పిదప మీ స్వంత ఖర్చులతో, అనగా మీ పేరున గానీ, మీరు కోరినవారి పేరున గానీ మీరు ఇచ్చిన ముసాయిదా ప్రకారం, నేను నా వారసులము కలసి క్రయదస్తావేజు లేక క్రయ దస్తావేజులు వ్రాయించి, రిజిష్టరీ చేయించి మీకు స్వాధీనం చేయగలవాడను/వారము. ఈఆస్దిపై నా వలన గానీ, నా వారసుల వలన గానీ, నా దాయాదుల వలన గానీ, అభ్యంతరములు, ఆక్షేపణలుగానీ కోర్టు లావాదేవీలు గానీ, తనఖాలుగానీ వగైరాలు ఎదురయిన ఎడల అట్టివాటిని నా స్వంత జవాబుదారీ పైని, నా ఇతర చర,స్దిరాస్తుల జవాబుదారీ పైనిన్నీ పరిష్కరించి ఈ క్రయపురోణీ దాఖలా ఆస్థిని నిరాటంకముగా మీకే సిద్దింపచేయగలవారము. అని ఈదిగువ సాక్షి సంతకములు చేసిన పెద్దమనుషుల సమక్షంలో అంగీకరించి, ఈక్రయపురోణి అగ్రిమెంటును నా పూర్తి సమ్మతిని వ్రాయించడమైనది. సదరు ఆస్థిపై నేటివరకూ ఎటువంటి పురోణీలు గానీ, తగవులు గానీ, బ్యాంకు ఋణములు గానీ, మరి ఏవిదమయిన అన్యాక్రాంతములకు లోబర్చి యుండనటువంటి నిర్వివాద నిష్పచ్చీ గల ఆస్థి అని మిమ్ము నమ్మించి మీపేరున ఈక్రయపురోణీ పత్రము వ్రాయించి ఈయడమైనది.

ఆస్తివివరము


జిల్లా, సబ్ రిజిష్టార్ యీలాకా, మండలం, (గ్రామం/మున్సిపాలిటీ) చెందిన రెవిన్యూ పరిధిలో గల జిరాయితీ మెట్టు/పల్లం భూమి వివరం.

సర్వే నెం. విస్తీర్ణం ఖాతా నెం.
వెరసి


  హద్దులు:

తూర్పు :
పడమర :
ఉత్తరం :
దక్షిణం :


పైన వివరించిన సర్వే నెంబర్లు మధ్య గల సుమారు ఎకరాలు గల జిరాయితీ మెట్టు/పల్లం భూమి ఈక్రయపురోణీ అగ్రిమెంట్ ఆస్ది అయిఉన్నది. చదువుకున్నాను, చదవగావిన్నాము సరిగాఉన్నదని అంగీకరించి ఈదిగువ సంతకములు చేయడమైనది.


వ్రాయించి ఇచ్చినవారు

యింద్కు సాక్షులు:1.2.