ఇల్లు శుద్ధ క్రయ దస్తావేజు

రూ. /-(అక్షరాలలో రూపాయలు) ల్కు R.C.C. స్లాబు ఇల్లు, సహిత ఖాళీ స్థలం నకు శుద్ధ క్రయ దస్తావేజు


తేదీ: ని


వ్రాయించుకున్నవారు : రాష్ట్రం, జిల్లా, మండలం, (గ్రామం/మున్సిపాలిటీ) డోర్ నెం./ఫ్లాట్ నెం., కాపురస్తులు గారి (భార్య/కుమారుడు/కుమార్తె) వయస్సు (ఆధార్ నెం. ) (పాన్ నెం. ) గారికివ్రాయించియిచ్చినవారు : రాష్ట్రం, జిల్లా, మండలం, (గ్రామం/మున్సిపాలిటీ) డోర్ నెం./ఫ్లాట్ నెం., కాపురస్తులు గారి (భార్య/కుమారుడు/కుమార్తె) వయస్సు (ఆధార్ నెం. ) (పాన్ నెం. ) గారు వ్రాయించి యిచ్చిన స్థిరాస్తి R.C.C. స్లాబు ఇల్లు సహిత స్థలము నకు శుద్ధ క్రయదస్తావేజు.ఇందలి మూడవ పేరా షెడ్యూల్ దాఖలా ఆస్తి R.C.C.. స్లాబు ఇల్లు సహిత స్థలము మాకు స్వార్జితముగా, తేది: జాయంట్ సబ్ రిజిష్టారు వారి కార్యాలయము లో రిజిష్టరు కాబడిన క్రయ దస్తావేజు నెం. / రు ద్వారా గారి వలన క్రయ మూలకముగా దఖలుపడి, తదాది నేటి వరకు మా యొక్క సమిష్టి సంపూర్ణ స్వాధీన, అనుభవ హక్కు భుక్తములలో యున్నటువంటిన్ని, సదరు ఇంటికి మున్సిపాలిటి పన్నులు మేము చెల్లించుకొనుచూ సంపూర్ణ హక్కులతో మేము మాత్రము సమిష్టిగా అనుభవించు చున్నటువంటిన్నీ సదరు ఆస్థిపై మాకు తప్ప ఇతరు లెవ్వరికి ఎట్టి హక్కు అనుభవములు లేనటువంటిన్ని, గల స్థిరాస్తి పై మాకు గల సమస్త హక్కులతోను, సమస్త యీజిమెంటు హక్కులతోను, మా జ్ఞాతిసామంతాధ్వవ రోధములు పరిహరించి. వ్యాప్యాది సప్తసహితంగా మా కుటుంబ ఖర్చులు కొరకు మరియు మా యితరత్రా పెట్టుబడులకొరకు మాకు డబ్బు అవసరం కలిగి మీకు క్రయమునకు ఇవ్వనిర్ణయించుకొన్న ఏతత్కాలోచిత క్రయధనం రూ. /-(అక్షరాలలో రూపాయలు) నిమిత్తం, (నగదు/చెక్కు) రూపిణా రూ. /-(అక్షరాలలో రూపాయలు) చెల్లించినారు గాన మాకు పూర్తి క్రయ ప్రతిఫలం ముట్టినది. గాన షెడ్యూల్ ఆస్తిని అనగా R.C.C.. స్లాబు యిల్లు తో కూడిన స్థలంను ఈ వెంటనే మీకు స్వాధీనం చేయడమైనది. గాన ఇంతటి నుంచి సదరాస్తికి చెల్లించవలసిన మున్సిపల్/పంచాయతి పన్నులు వగైరాలు మీరే చెల్లించుకుంటూ శ్రీ గవర్నమెంటు వారి రికార్డులలో మీ పేర బదలాయింపు చేసుకొని, సంబందిత మున్సిపాలిటి/పంచాయతి రికార్డులలో మీ పేరు నమోదు చేయించుకొని పన్నులు వగైరాలు మీ పేరున చెల్లించుకొని, మీ ఇష్టానుసారం ఋణ, దాన విక్రయ సర్వాధికారములతో మీరు మీపుత్రపౌత్ర వంశపారంపర్యాయం ఆచంద్రార్కం శాశ్వతంగా సుఖాన స్వేచ్ఛగా అనుభవించ గలరు. షెడ్యూల్ ఆస్తిని గూర్చి వుత్తరోత్తర మిమ్ము " గాని, మీ వారసులను గాని, మేము గాని, మా వారసులు గాని ఎన్నడు ఎట్టి తాగాయిదాలు లాజుమాలు చేయగలవారము కాము. అట్టివి ఎప్పుడైనా ఎవ్వరి వల్లనయిన తటస్థించిన యెడల అటువంటి వాటిని మా ఇతరాస్తులపైనిన్ని మా స్వంత జవాబుదారీ పైనిన్ని పరిష్కరించి షెడ్యూల్ ఆస్తిని నిరాటంకముగా మీకే సిద్ధింపచేతుము. క్రయాస్తి , ఇంత వరకు , ఎవ్వరికి ఎట్టి తనఖా వగైరా అన్యాక్రాంతములు చేసియుండనటువంటి నిర్వివాద నిష్పేచ్చీ గల ఆస్తియనిన్నీ మిమ్ము పూర్తిగా నమ్మించి మీ పేర ఈ క్రయమును జరిపించ డమైనది.


ఆస్తి వివరము


జిల్లా, సబురి యీలాకా, (గ్రామం/మున్సిపాలిటీ) ఆస్తి, అసెస్మెంట్ నెం. .కల్గి, కరెంటు సర్వీసు నెం. రు న్నూ, బోరు బావి, కరెంటు సహితమైన స్థిరాస్తి R.C.C.. స్లాబు ఇల్లు సహిత స్థలము నకు కొలతల మరియు హద్దుల వివరములు

స్థలమునకు కొలతలు

తూర్పు, పడమరలకు (ఉత్తర దిశ) :
తూర్పు, పడమరలకు (దక్షిణ దిశ) :
ఉత్తర, దక్షిణలకు (తూర్పు దిశ) :
ఉత్తర, దక్షిణలకు (పశ్చిమ దిశ) :
అనగా విస్తీర్ణం :
R.C.C. Plinth :
A.C.C. Sheets :
Bath Room Plinth :


హద్దులు


తూర్పు :
పడమర :
ఉత్తరం :
దక్షిణం :వెరసి చదరపు గజముల స్థలములో చ.అడుగులు స్లాబు, చ.అడుగుల ACC Sheet 'బాత్ రూమ్ ల తో గల స్థిరాస్తి ఇంటిని మీకు విక్రయించి ఈ వెంటనే స్వాధీనం చేయడమైనది. ఇది అసైన్మెంటు చేయబడిన స్థలం కాదు. ఒకవేళ అట్టి వాస్తవములు ఈ దస్తావేజు ద్వారా మున్ముందు వెలువడిన యెడల స్టాంపు ఆక్ట్ సెక్షన్ 27, 64, ప్రకారము చట్టరీత్యా మీరు జరుపు యావత్తు చర్యలకు భాధ్యత వహించగలవారము. మరియు నదరాస్థికి, E.C వివరములు పరిశీలించుకొనగా ఈ రిజిస్ట్రేషన్ కాలమునకు ముందు ఏవిధమైన క్రయ విక్రయములు గాని, అన్యాక్రాంతములు గాని జరిగి యుండ లేదనియు తెలియవచ్చినది. మరియు నదరాస్థికి గాను Andhra Pradesh Ordinance No. 7 of 2016 Dt. 3-12-2016 Section 22-8 (Central Act 16 of 1908) పరిశీలించుట జరిగినది.

గ్రామం/ఏరియా విస్తీర్ణం/ఆస్థి వివరం చ.గ./చ.అ.1కి విలువ రూ.లలో మార్కెట్ విలువ


తేదీ: న లోటు స్టాంపు విలువ రూ. /-(అక్షరాలలో రూపాయలు), రిజిస్ట్రేషన్ రుసుము నిమిత్తం రూ. /-(అక్షరాలలో రూపాయలు) లు యూజర్ చార్జీలు నిమిత్తం రూ. /-(అక్షరాలలో రూపాయలు) లు వెరసి మొత్తం రూ. /-(అక్షరాలలో రూపాయలు) లు విలువ గల CFMS చలానాలు చెల్లించి, యిందుతో జతపర్చడమైనది.


కొన్నవారు అమ్మినవారు


యిందుకు సాక్షులు:1.2.అనెక్సర్ 1 ఎ


జిల్లా :
ఏరియా :
డోర్ నెం. :
సర్వే నెం. :
భవనము యొక్క వివరములు
పైకప్పు స్వభావము :
ఏరకము నిర్మాణము :
కట్టడం యొక్క వయస్సు :
మొత్తం స్థల విస్తీర్ణం :
కట్టుబడి విస్తీర్ణం వివరములు
ACC బాత్ రూమ్ :
సంవత్సరమునకు వచ్చి బాడుగా :
సంవత్సర ఇంటి పన్ను :
పార్టీ అంచనా ప్రకారం భవనం యొక్క మార్కెట్ విలువ :


తేదీ: ఎగ్జిక్యూటెంటు సంతకము


ధృవపత్రం


పైన తెలిపిన విషయములు అన్నియు నాకు తెలిసినంతవరకు వాస్తవములనియు ఇందుమూలముగా ధృవీకరించుచున్నాను.

తేదీ: ఎగ్జిక్యూటెంటు సంతకము